ТӨЛБӨРӨӨ ХЭРХЭН ТӨЛӨХ ВЭ?

Хас банкны QPay-ээр төлбөр төлөх